Whatsapp Facebook Facebook Facebook Seyahat Sağlık Konut Hasar Anında Poliçemi Hatırlat Poliçemi Hatırlat SSS SSS Telefon Facebook Twitter Instagram Linkedin
WhatsApp ile Canlı Destek

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Sağlık hizmeti sunan kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleklerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmesi esnasında, 3.şahıslara verebilecekleri zararları, poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alır. 


Mesleğinizi yerine getirirken; yanlış tanı, tanı koymada yaşanan gecikme, ameliyatın eksik uygulanması, yanlış tedavi, tedavinin gecikmesi, gerekli testlerin yapılmaması gibi durumlar sonucu ortaya çıkabilecek her türlü hatalı uygulamadan (malpraktis) ya da görevin gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan hukuki sonuçlara karşı sizi güvence altına alan bir sigorta türüdür. 

Yaptıracağınız bir mesleki sorumluluk sigortası ile tedavi ettiğiniz hastanın; 

  • Bedeni zarara uğraması, 
  • Sağlığını daha da kaybetmesi, 
  • Yaşamını yitirmesi, gibi durumlar sonucunda oluşabilecek maddi ve manevi tazminat taleplerini ve yargılama giderlerini karşılamak üzere kendinizi ve hastanızı güvence altına alabilirsiniz.. 

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası    


Mesleki faaliyeti ifa ederken görevini gereği gibi yapmamasından, müvekkiline karşı özen borcunu yerine getirmemesinden veya diğer kusurlu davranışlarından doğan zararlar nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.  

Mimarlar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortası ile çalışmalarınız sırasında karılaşabileceğiniz çeşitli mesleki risklerin hukuki sonuçlarına karşı sizi teminat altına alıyoruz.  

Mesleki sorumluluk sigortası, meslek sahibi kişilerin, mesleki faaliyetleri sırasında, hatalı ve/veya yetersiz işlemleri sonucunda üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı güvence sağlayan bir sigortadır. Toplumda tüketici bilincinin gelişmesi, meslek sahiplerine karşı tazminat taleplerinin artması, devletin kamu yararı ve zarar göreni koruyan bir sosyal sistemi yürütme isteği mesleki sorumluluk sigorta sisteminin gelişmesinde etken olmaktadır. 

Muhasebeci Mesleki Sorumluluk Sigortası 


Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mesleki Sorumluluk Sigortası, mesleğinizi icra ederken üçüncü şahıslardan tarafınıza geri dönebilecek olumsuz tazminat talebi risklerine karşı sizi korur.