Whatsapp Facebook Facebook Facebook Seyahat Sağlık Konut Hasar Anında Poliçemi Hatırlat Poliçemi Hatırlat SSS SSS Telefon Facebook Twitter Instagram Linkedin
WhatsApp ile Canlı Destek

Kaza Sigortaları

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası 

Sigorta teminatı, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı S.S. Kanununa tabii işçilerden ve personel veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve S.S.K.’nın sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarını temin eder. 

TEKLİF AL

3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası 

Sigorta süresi içerisindeki vukua gelecek bir hadise neticesinde , 

Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatlerinin muhtel olması (bedeni zararlar) 

Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar) meydana gelmesi sebebiyle sigortalıya karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki mesuliyete müteallik mevzuatı hükümleri dairesinde temin eder. 

Sigorta, sigortalıyı haklı taleplere karşı olduğu gibi yersiz ve aşırı taleplere karşı da korur. 

TEKLİF AL

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası 

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı sınırlar içinde teminat altına alır. 

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar Tüp Gaz Sorumluluk Sigortası limitleri dâhilinde sigortacı tarafından tazmin edilir. 

Sigorta kapsamında olan tehlikeli maddeler; 

  • Petrol ve petrol ürünleri 
  • Mühimmat ve patlayıcı maddeler 
  • Kimyevi gübreler, kimyevi tuzlar, asitler, bazlar, boyalar 
  • Diğer kimyevi maddeler(oksijen asetilen karpit, sentetik benzin, azot peroksit vb.) 
  • Perakende olarak satılanlar hariç piroteknik mamuller (aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler, şenlik maytapları, çovuktabanca mantarları) 
  • Perakende olarak satılanlar hariç her türlü ispirto, alkol ve kibrit 
  • Sıvılaştırılmış petrol gazları, sıkıştırılmış doğal gaz ve hava gazı 
  • 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında bulunan ve yukarıda sayılmayan diğer tehlikeli kimyasallar 
  • 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında bulunan tehlikeli atıklar 
TEKLİF AL

Ferdi Kaza Sigortası 


Ani ve beklenmedik kaza ve hastalıklar sonucunda meydana gelecek sıkıntıların üstesinden gelmek yeterince zor bir durumdur. Ancak aynı anda meydana gelebilecek maddi kayıpların üstesinden gelmek daha da zor olabilir. Ferdi Kaza Sigortası ile, kaza sonucu uğranabilecek maddi kayıpları teminat altına alarak, hayatın bu zorlu anlarında hiç değilse işin maddi boyutunu unutmanızı sağlıyor 

TEKLİF AL

Emniyet Suistimal Sigortası 


Sigortacı, sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı kişi ve kişilerin, sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı temin eder. TEKLİF AL